Giá trị cốt lõi.

@@rFRWO

“Nhận hàng ngay - Giao liền tay”